SHA handlägger ersättnings- och medlemskapsärenden. För den ersättning vi betalar ut erhåller vi statsbidrag men bara om vi följer regelverket.

SHA är ingen myndighet men vid handläggningen av arbetslöshetsärenden ägnar vi oss åt myndighetsutövning. Vi följer vid myndighetsutövningen allmänna förvaltningsregler och offentlighets- och sekretessbestämmelser. I handläggningen av ärenden om arbetslöshetsförsäkring utgår vi från lagen om (1997:238) arbetslöshetsförsäkring (ALF) och när det gäller administration och medlemskapsärenden gäller lagen (1997:835) om arbetslöshetskassor (LAK).

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

IAF är tillsynsmyndighet för alla a-kassor och tar fram tillämpningsföreskrifter för vår verksamhet. IAF granskar hur vi som arbetslöshetskassa efterlever bestämmelserna om arbetslöshetsförsäkringen. Om IAF kommer fram till att en arbetslöshetskassa har brutit mot juridiskt bindande regler kan IAF meddela erinringar mot kassans verksamhet eller förelägga kassan att vidta rättelse inom viss tid. IAF kan också besluta om indragning av statsbidrag till en kassa som inte följer ett sådant föreläggande eller återkräva statsbidrag som har betalats ut felaktigt till en kassa. IAF godkänner också de medlemsavgifter som kassorna tar ut.

Läs mer på IAF:s hemsida - IAF

Riksdagens ombudsmän – Justitieombudsmannen (JO)

Eftersom arbetslöshetskassan till stora delar ägnar sig åt myndighetsutövning står vi även under JO:s tillsyn. JO ska kontrollera att a-kassan och dess tjänstemän i myndighetsutövningen följer vad som anges i lagar och andra författningar.

Läs mer på JO:s hemsida - JO

Personuppgifter

Om personuppgifter, offentlighet och sekretess inom Svensk Handels A-kassa

Det är viktigt för oss på Svensk Handels A-kassa att du som medlem känner att din personliga integritet respekteras hos oss och att vi skyddar dina personuppgifter mot att obehöriga kommer åt att se eller använda dem. Här kan du läsa om varför och hur vi använder information om dig.

Varför vi behandlar personuppgifter

Vi har ett medlemsregister där vi administrerar ditt medlemskap (inträdesdatum, betalning osv). Vi har dessutom ett ärendehanteringssystem där vi handlägger ansökan om och utbetalning av arbetslöshetsersättning. Uppgifterna används också för uppföljning och kvalitetssäkring.

Hur vi behandlar personuppgifter

Vi har regler och rutiner för hur våra medarbetare får använda dina personuppgifter, vad som är relevant att anteckna och hur de ska göra det så att det inte ska upplevas som kränkande av medlemmarna. I vissa fall kan information vara tillgänglig för IT-leverantörer och i dessa fall har vi slutit avtal med dem om dataskydd och integritetsfrågor. Uppgifterna finns kvar under tiden du är medlem och därefter så länge de behövs för att vi ska kunna handlägga eventuella anspråk som skulle kunna komma i efterhand eller så länge som krävs enligt arkivlagstiftning eller annat regelverk som vi är skyldiga att följa.

Vi utbyter information med andra

Om det är nödvändigt när vi handlägger ditt ärende kan vi hämta information från Arbetsförmedlingen, Centrala Studiestödsnämnden, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan, Skatteverket och andra a-kassor.

Vi lämnar ut information om utbetalade ersättningar till Skatteverket eftersom du ska betala skatt på ersättningen, och till Swedbank för att de ska kunna göra utbetalningen.

Enligt lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen kan vi också komma att lämna ut uppgifter om din ersättning till bl.a. Arbetsförmedlingen, Centrala Studiestödsnämnden, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket. Om vi misstänker bidragsbrott är vi skyldiga att göra en polisanmälan.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som finns registrerade hos oss. Begäran ska vara skriftlig och undertecknad av dig. Om du anser att någon uppgift är felaktig eller missvisande kan du kontakta oss för att få dina uppgifter rättade.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Svensk Handels A-kassa, org nr 802005-4907, postadress Box 6120, 102 32 Stockholm. På den adressen kan du nå oss med frågor och begäran om registerutdrag. Du kan också ställa frågor till oss via vår webtjänst Mina Sidor.

Offentlighet och sekretess

A-kassorna omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att information i ärenden om arbetslöshetsersättning och medlemsavgift för arbetslösa medlemmar kan komma att lämnas ut till den som begär det, om det inte finns någon tillämplig sekretessbestämmelse. Information som riskerar att skada den person som uppgiften avser, eller någon annan, ska inte lämnas ut och är alltså sekretessbelagd. En sådan sekretessprövning görs alltid innan vi lämnar ut uppgifter ur allmänna handlingar.